HOTLINE
1800.0003

 

Công ty TNHH Phát Triển THT thông báo liên quan tới các giao dịch BĐS phát sinh bên ngoài dự án

0 comments Big buildings March 28, 2024

Công ty TNHH Phát triển THT (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) – chủ đầu tư duy nhất của Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Dự án STARLAKE) trân trọng thông báo hiện tại toàn bộ giao dịch liên quan đến các sản phẩm bất động sản của Dự án STARLAKE (công bố thông tin, mua bán,…) đều do Công ty TNHH Phát triển THT trực tiếp thực hiện mà không thông qua bất kỳ sự hợp tác, liên doanh, liên kết hay ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, vì vậy, Công ty TNHH Phát triển THT không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại phát sinh liên quan đến tất cả các giao dịch không được trực tiếp thực hiện bởi Công ty TNHH Phát triển THT.

 

THT Development Company Ltd (a 100%-Korean-owned company) – the sole Master Investor of the Central Area of Tay Ho Tay New Town Project (STARLAKE Project) would like to announce that all transactions with respect to real estate products of STARLAKE Project (information disclosure, sale and purchase…) are directly carried out by THT Development Company Ltd without via any cooperation, joint venture, association or authorization to any organization or individual, therefore, THT Development Company Ltd is not responsible for any losses or damages arisen in relation to any transactions which are not directly implemented by THT Development Company Ltd.

 

Thông tin liên hệ chính thức của Công ty TNHH Phát triển THT / The official contact information of THT Development Company Ltd:

 

  • – Website: www.starlake-hanoi.com;
  • – Tel: (+84) 0243 7245 835
  • – Address: STARLAKE Gallery, The Central Area of Tay Ho Tay New Town, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam